Είστε here:

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΥΕ 1-5» της Πράξης με MIS 5035249

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΥΕ 1-5» της Πράξης με MIS 5035249.


Συνημμένα αρχεία: