Είστε here:

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide BRE1TA Software and BLOS AP with RMD and Training Capability», IFB-CO-14887-BRE1TA

1. Σας αποστέλλεται συνημμένος ο διαγωνισμός / εκδήλωση ενδιαφέροντος του θέματος και στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας γι΄ αυτόν, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε ΑΜΕΣΑ, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Ονομασία, Δνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της Εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό.

2. Επισημαίνεται ότι, μετά από σχετική επικοινωνία με την NCIA, οι απαιτούμενες δηλώσεις καταλληλότητας (eligibility) θα γίνουν αποδεκτές μέχρι την έκδοση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (IFB) για το συγκεκριμένο διαγωννισμό, ήτοι έως την 10η Δεκ 2018. Κατόπι αυτού, οι άμεσες ενέργειες / εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είναι αναγκαίες ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την υπηρεσία να εκδώσει τη δήλωση καταλληλότητας.

3. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις του διαγωνισμού (π.χ. ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ

Τηλ.       210-7466537, 6540, 6445

Φαξ       210-7466544

Email: industry.ditr@gdaee.mil.gr