Είστε here:

Aνακοινώσεις/Πρόσκλησεις/Τροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασίων NATO

1.  Σας αποστέλλονται συνημμένα οι ανακοίνωσεις/πρόσκλησεις/τροποποιήσεις διαγωνιστικών διαδικασίων θέματος για την ενημέρωσή σας. Καταληκτικές ημερομηνίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινούν από 31η τρχ έως 15η Σεπ κατά περίπτωση.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας και εφόσον απαιτείται δήλωση καταλληλότητας {Declaration of Eligibility (DoE)}, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα  επτά  (7) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της σχετικής  προθεσμίας, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία , Δνση, Τηλέφωνο,Email κλπ.) της εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό. Ενδιαφερόμενες εταιρίες αναζητήσουν περαιτέρω  πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC)της ανακοίνωσης

3.  Οι άμεσες ενέργειες  εκ μέρους σας είναι απαραίτητες  ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τις υπηρεσίες μας, να δηλώσουν αρμοδίως  την  επιλεξιμότητα της υποψηφιότητας συμμετοχής σας {Declaration of Eligibility (DoE)}.

4. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις – όρους  του διαγωνισμού (π.χ. τις προϋποθέσεις eligibility, ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και του προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt κλπ).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-746-6537, 6499
Email:  industry.ditr@gdaee.mil.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  1. MS-422181-ASNMC- Final
  2. IFB-CO-115759-DAMS-WCM AMD 1_Book I_Bidding instructions
  3. IFB-CO-115759-DAMS-WCM Amdt 1
  4. ACO-SH-23-23 IFIP NOI
  5. NU IFB_422489_APSS NOI 21 Jul 23
  6. RFI-ACT-SACT-23-42 Amendment 1 Education, Training, Exercises and Evaluation (ETEE)
  7. RFS-CO-115699-ACPV_Amendment3_Int