Περιγραφή εταιρείας

Η code4thought είναι εταιρεία τεχνολογίας, αποτελούμενη από Μηχανικούς
Λογισμικού, Μηχανικής Μάθησης και DevOps και παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες που εστιάζουν στην Ποιότητα Λογισμικού και την Ασφάλεια και
την Αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη.
Η ομάδα της code4thought διαθέτει ακαδημαϊκή και επιχειρηματική εμπειρία
και εξυπηρετεί πελάτες στους τομείς των Οικονομικών, των Ασφαλίσεων, των
Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, της Υγείας και του Δημόσιου τομέα. Η
εμπειρία αυτή, μπορεί να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία και στον
τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας.
Η code4thought αξιολογεί την ποιότητα και την ασφάλεια οποιουδήποτε
συστήματος λογισμικού σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του, μέσω της
ανάλυσης πηγαίου κώδικα και αρχιτεκτονικής με την πλατφόρμα SIGRID του
συνεργάτη της Software Improvement Group (SIG). Οσον αφορά την
Ασφάλεια, τα ευρήματα επιμελούνται και ταξινομούνται ως προς τα
πρότυπα συμμόρφωσης, ενώ παρέχονται συστάσεις για μετριασμό του
κινδύνου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης σοβαρότητας, τις παραβιάσεις
συμμόρφωσης και τον τύπο ανάπτυξης.
Επιπλέον, σε περιπτώσεις συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η
code4thought βοηθά στην διακυβέρνησή τους, δοκιμάζοντας και ελέγχοντας
μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τα σύνολα δεδομένων τους με την PyThia,
τη δική της πλατφόρμα. Ετσι, διασφαλίζεται η ασφάλειά τους, ο έλεγχος, η
διαφάνεια και η δικαιοσύνη (οι λεγόμενες απαιτήσεις αξιόπιστης/υπεύθυνης
ΤΝ) από την αρχή, με συνεχή βελτίωση κατά τη λειτουργία τους.