Σας αποστέλλουμε έγγραφα με αριθμό
Φ.831/ΑΔ.17723/Σ.6821/11-10-23/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 και
Φ.831/ΑΔ.17722/Σ.6820/11-10-23/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 που αφορούν διαγωνισμούς θέματος.
Με εκτίμηση,

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας
Διεύθυνση Δ5 (Οικονομικού)
Τμήμα 3 (Προμηθειών Εσωτερικού)
Επγός(Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή
τηλ 2105504398
Ανθσγός(Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη
τηλ 2105504397

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  1. Α5_Αποστολή Προκήρυξης για Δημοσίευση σε Επαγγελματικά-Εμπορικά Επιμελητήρια
  2. Α5_Αποστολή Προκήρυξης για Δημοσίευση σε Επαγγελματικά-Εμπορικά Επιμελητήρια