Είστε here:

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνιστική Διαδικασία Έργου: “Sliac – Construction of In-Transit Platform, Arm/Disarm Pad and Extension of Parking Area”

1. Διαβιβάζεται, συνημμένως, εκ μέρους της Σλοβακίας ως φιλοξενούντος έθνους, σχετική ειδοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Notification of Intend/ΝΟΙ) σε εν θέματι διεθνή διαγωνιστική διαδικασία (International Competitive Bidding/ICB), καθώς και συναφές Παράρτημα.Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δήλωσηςεπιλεξιμότητας (Declaration of Eligibility/DoE) ορίζεται η 22η Νοεμβρίου τ.έ. Ενδιαφερόμενες εταιρείες δύνανται να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point ofContact/POC, βλ.
παρ. 2 ειδοποιήσεως)

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας και εφόσον απαιτείται δήλωση καταλληλότητας {Declaration of Eligibility (DoE)}, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα  επτά  (7) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της σχετικής  προθεσμίας, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία , Δνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό.

Ενδιαφερόμενες εταιρίες αναζητήσουν περαιτέρω  πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC).

3.  Οι άμεσες ενέργειες  σας είναι απαραίτητες  ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την Υπηρεσία να δηλώσει  αρμοδίως  την καταλληλότητα της υποψηφιότητας συμμετοχής σας {Declaration of Eligibility (DoE)}.

4. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις – όρους  του διαγωνισμού (π.χ. τις προϋποθέσεις eligibility, ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-746-6537, 6499
Email:  industry.ditr@gdaee.mil.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: