Ενημέρωση σχετικά με δημοσίευση εθνικών καταλόγων ελέγχων εξαγωγών ειδών διττής χρήσης

Στο πλαίσιο παρακολούθησης εργασιών σε αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου της ΕΕ για την εναρμονισμένη εφαρμογή του Καν.(ΕΕ) 2021/821 ως προς τους ελέγχους εξαγωγών ειδών διττής χρήσης,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δημοσίευση από την Ευρ. Επιτροπή στις 20 Οκτωβρίου 2023 των εθνικών  καταλόγων ελέγχων εξαγωγών της Ισπανίας και της Ολλανδίας βάσει του άρ. 9, παρ.4. του Καν. (ΕΕ) 2021/821, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202300441

Οι εθνικοί κατάλογοι των δύο ως άνω χωρών αφορούν κυρίως στον έλεγχο εξαγωγών εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών και κβαντικών υπολογιστών.
(Περιληπτική αναφορά για τα είδη που περιλαμβάνονται μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.esu.ulg.ac.be/first-eu-autonomous-controls-on-the-export-of-dual-use-items/)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν τους ελέγχους των εξαγωγών τους για είδη διττής χρήσης για τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί πολυμερώς έλεγχοι εξαγωγών, και άρα δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού, στα πλαίσια της  στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ ή σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για χρήσεις που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης τρομοκρατικών ενεργειών, ή για λόγους ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ακόμη, θέλουμε να υπενθυμίσουμε και τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές προς τους εξαγωγείς, συμπεριλαμβανομένων  ερευνητικών οργανισμών και ερευνητών, που παρέχονται στο παράρτημα της «Σύστασης (ΕΕ) 2021/1700 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 15ης Σεπτεμβρίου 2021», για τα εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης σχετικά με τους ελέγχους έρευνας που αφορούν είδη διττής χρήσης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 και τις υποχρεώσεις που  απορρέουν από τον συγκεκριμένο Κανονισμό (Διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021H1700).

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε:

  • για την  ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών σας (ΜΜΕ, start up, spin off) ή/και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ομάδων που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς, καθώς και
  • για την αποστολή τυχόν απόψεων ή άλλων παρατηρήσεων  από πλευράς σας ως προς την ενδεχόμενη υιοθέτηση απο την χώρα μας εν όλω ή εν μέρει των εθνικών καταλόγων ελέγχων εξαγωγών Ισπανίας και Ολλανδίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προτεραιότητες της ελληνικής παραγωγής και ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας, το αργότερο εως 10 Νοεμβρίου 2023.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για  τυχόν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Β6 Δ/νση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής

 

Υπουργείο Εξωτερικών | Hellenic Ministry of Foreign Affairs
B’ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων | General Directorate B’ International Economic Relations
Β6 Δ/νση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής | Directorate B6 Multilateral Economic  Relations & Trade Policy
Ταχ. Δ/νση: Ζαλοκώστα 10,  106 71 Αθήνα, 4ος όροφος  | 10 Zalokosta str.,  106 71 Athens, Greece
Τηλ.: 210-368 2758, e-mail: db6@mfa.gr