1.  Σας αποστέλλεται συνημμένα η ανακοίνωση/πρόσκληση της διαγωνιστικής διαδικασία του θέματος για την ενημέρωσή σας.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας και εφόσον απαιτείται δήλωση καταλληλότητας {Declaration of Eligibility (DoE)}, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα  επτά  (7) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της σχετικής  προθεσμίας, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία, Δνση, Τηλέφωνο, Email κλπ.) της εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό. Ενδιαφερόμενες εταιρίες αναζητήσουν περαιτέρω  πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC)της ανακοίνωσης.

3.  Οι άμεσες ενέργειες  εκ μέρους σας είναι απαραίτητες  ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τις υπηρεσίες μας, να δηλώσουν αρμοδίως  την  επιλεξιμότητα της υποψηφιότητας συμμετοχής σας {Declaration of Eligibility (DoE)

4. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις – όρους  του διαγωνισμού (π.χ. τις προϋποθέσεις eligibility, ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και του προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of Receipt κλπ).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-746-6537, 6499
Email:  industry.ditr@gdaee.mil.gr

 

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

IFB-CO-115751-NCI CLS Amendment 3 – Cover letter

Book I IFB-CO-115751-NCI CLS AMD 3

Book I Bidding Sheets IFB-CO-115751-NCI CLS AMD 3

Book II IFB-CO-115751-NCI CLS AMD 3

IFB-CO-115751-NCI CLS Book II Part IV Annex A AMD 3