1. Διαβιβάζεται συνημμένως 2ο κείμενο διευκρινήσεων NCIA (Release #2) αναφορικά με ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από συμμετέχοντες σε εν θέματι διαδικασία υποβολής προσφορών.
Σημειώνεται  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 23η τρχ. 16:00 τ.ώ. Σε αρχικό κείμενο Πρόσκλησης υπάρχει εσφαλμένη αποτύπωση της καταληκτικής ημερομηνίας ως “FRIDAY, JUNE 26th, 2023 at 16:00 HOURS (CEST)”.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας και εφόσον απαιτείται δήλωση καταλληλότητας {Declaration of Eligibility (DoE)}, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα  επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της σχετικής  προθεσμίας, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία , Δνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό.

Ενδιαφερόμενες εταιρίες αναζητήσουν περαιτέρω  πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC).

3.  Οι άμεσες ενέργειες  σας είναι απαραίτητες  ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την Υπηρεσία να δηλώσει  αρμοδίως  την καταλληλότητα της υποψηφιότητας συμμετοχής σας {Declaration of Eligibility (DoE)}.

4. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις – όρους  του διαγωνισμού (π.χ. τις προϋποθέσεις eligibility, ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-746-6537, 6499
Email:  industry.ditr@gdaee.mil.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: