Είστε here:

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provide NRF Transmission Components – DCIS for Small NRF HQs (IFB 2)», IFB-CQ-14760-FIREFLY

1. Σας αποστέλλεται συνημμένος ο διαγωνισμός / εκδήλωση ενδιαφέροντος
του θέματος και στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την
εταιρεία σας γι΄ αυτόν και απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας,
παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα ( 7 εργάσιμες ημέρες πριν την
λήξη της προθεσμίας ) δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Ονομασία, Δνση,
Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της Εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη
διαγωνισμό.

2. Οι άμεσες ενέργειες / εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είναι αναγκαίες ώστε
να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την υπηρεσία να εκδώσει το
πιστοποιητικό καταλληλότητας (eligibility), εφόσον απαιτείται.

3. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις του
διαγωνισμού (π.χ. ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και
προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of
receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-7466258 & 210-7466537
Φαξ    210-7466178