1. Προωθείται αναγγελία της NCIA για το Request for Information ”
RFI-CO-423203-FIN”, που αφορά σε εμπορική λύση για παροχή “Supply Chain Security and Compliance”.Πληροφορίες για το υπόψη RFΙ περιέχονται στο συνημμένο αρχείο.Καταληκτική ημερομηνία παροχής απαντήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς στην NCIA η Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 (12:00 Brussels time).

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας και εφόσον απαιτείται δήλωση καταλληλότητας {Declaration of Eligibility (DoE)}, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα  επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της σχετικής  προθεσμίας, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία , Δνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό.

Ενδιαφερόμενες εταιρίες αναζητήσουν περαιτέρω  πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC).

3.  Οι άμεσες ενέργειες  σας είναι απαραίτητες  ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την Υπηρεσία να δηλώσει  αρμοδίως  την καταλληλότητα της υποψηφιότητας συμμετοχής σας {Declaration of Eligibility (DoE)}.

4. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις – όρους  του διαγωνισμού (π.χ. τις προϋποθέσεις eligibility, ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-746-6537, 6499
Email:  industry.ditr@gdaee.mil.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: