1. Διαβιβάζεται συνημμένως εν θέματι πρόσκληση υποβολής προτάσεων (RFP 2023-62198) Υπηρεσίας Προμηθειών Έδρας Συμμαχίας.Σημειώνεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 25η Αυγούστου τ.έ. 16:00 τ.ώ.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας και εφόσον απαιτείται δήλωση καταλληλότητας {Declaration of Eligibility (DoE)}, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της σχετικής προθεσμίας, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία , Δνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email κλπ.) της εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό.

Ενδιαφερόμενες εταιρίες αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC).

3. Οι άμεσες ενέργειες σας είναι απαραίτητες ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την Υπηρεσία να δηλώσει αρμοδίως την καταλληλότητα της υποψηφιότητας συμμετοχής σας {Declaration of Eligibility (DoE)}.

4. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις – όρους του διαγωνισμού (π.χ. τις προϋποθέσεις eligibility, ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt of RFQ κα).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ. 210-746-6537, 6499

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: