1. Σας διαβιβάζεται συνημμένως 2η τροποποίηση εν θέματι διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας (RFS-CO-115699-ACPV_Solicitation_Package_AMENDMENT2) NCIA.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από την εταιρεία σας και εφόσον απαιτείται δήλωση καταλληλότητας {Declaration of Eligibility (DoE)}, παρακαλούμε όπως μας το γνωρίσετε έγκαιρα  επτά  (7) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της σχετικής  προθεσμίας, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία , Δνση, Τηλέφωνο,Email κλπ.) της εταιρεία σας και τον υπεύθυνο που έχετε ορίσει για τον υπόψη διαγωνισμό. Ενδιαφερόμενες εταιρίες αναζητήσουν περαιτέρω  πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC)της ανακοίνωσης

3.  Οι άμεσες ενέργειες  εκ μέρους σας είναι απαραίτητες  ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τις υπηρεσίες μας, να δηλώσουν αρμοδίως  την  επιλεξιμότητα της υποψηφιότητας συμμετοχής σας {Declaration of Eligibility (DoE)}.

4. Παρακαλούμε όπως λάβετε προσεκτικά υπόψη τις απαιτήσεις – όρους  του διαγωνισμού (π.χ. τις προϋποθέσεις eligibility, ημερομηνίες υποβολής, διαβάθμιση διαγωνισμού και του προσωπικού σας που θα ασχοληθεί σε εγκαταστάσεις NATO, Acknowledgment of receipt κλπ).

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Τηλ.    210-746-6537, 6499
Email:  industry.ditr@gdaee.mil.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: