Περιγραφή εταιρείας

Η SATWAYS Ltd. είναι ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006, εδρεύει στην Αθήνα, διαθέτει γραφεία στην Πάτρα και Λάρισα, καθώς επίσης και διεθνή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόσφατα τη Γερμανία.

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού Διοίκησης & Ελέγχου για οργανισμούς Δημόσιας Ασφάλειας και Άμυνας.Η σειρά προϊόντων της Satways περιλαμβάνει πακέτα λογισμικού C2 και C3I, που ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις Οργανισμών Άμυνας & Δημόσιας Ασφάλειας, όπως διαχείριση κατανεμημένων γεωχωρικών δεδομένων, παρακολούθηση επιχειρησιακών πόρων, διαχείριση περιστατικών και δρομολόγηση ενεργειών, διαχείριση πληροφοριών φυσικής ασφάλειας,  διαχείριση κρίσεων φυσικών & τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και ολοκληρωμένη διαχείριση ασφάλειας και επιχειρήσεων κρίσιμων υποδομών και συνόρων. Κοινός τους στόχος είναι η παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με την παροχή κοινής επιχειρησιακής εικόνας την επίγνωση τρέχουσας κατάστασης, τη χρήση σύγχρονων εργαλείων συνεργασίας, τη συλλογή – εκμετάλλευση δεδομένων πεδίου και το συντονισμό ενεργειών μονάδων επέμβασης και επιχειρησιακών χρηστών.

Επιπλέον, η Satways αναπτύσσει συστήματα καταγραφής & ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βασισμένα σε σεισμικούς και ακουστικούς αισθητήρες για διάφορες εφαρμογές, όπως παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών & ταχεία εκτίμηση ζημιών μετά από σεισμό, παρακολούθηση κραδασμών, περιμετρική προστασία κρίσιμων υποδομών, ανίχνευση, αναγνώριση, ταξινόμηση και παρακολούθηση θέσης πλοίων (παθητικό σόναρ).